• index.php
  • i.php
 
 

Firma LEX-PERT zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie BHP i P.Poż. na zasadzie outsourcingu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizujemy i prowadzimy szkolenia w miejscu wskazanym przez klienta.
W przypadku większych szkoleń organizujemy sale wykładowe.
W ramach realizacji zleceń BHP i P.Poż. wykonujemy między innymi :

-  Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych.

- Udział w dochodzeniach powypadkowych, sporządzanie dokumentacji   powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.

- Badanie okoliczności i przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz sporządzanie pełnej dokumentacji.

- Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy).

- Prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP.

- Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w     odniesieniu do BHP.

- Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.

- Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

- Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz pomoc w zaopatrzeniu pracowników w w/w środki.

- Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy nadzorowanych obiektów, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

- Pomoc w wykonywaniu badań lekarskich (wstępnych i okresowych) dla pracowników.

- Po zapoznaniu z dokumentacją techniczną (DTR) wykonujemy instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń.

- Wykonujemy ocenę minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń.

- Reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontrolnych.

- Inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP.

- Oferujemy pomoc w zakresie współpracy z lekarzami medycyny pracy a także z akredytowanymi laboratoriami wykonującymi badania środowiska pracy (czynniki szkodliwe, uciążliwe).

 
Jesli chcesz otrzymywa� najnowsze informacje
o bie��cych szkoleniach i spotkaniach wpisz
w poni�sze pole swój adres e- mail:


 
 
 
    LEX-PERT 2012 Projekt i wykonanie: Kon-Creative