• index.php
  • i.php
 
 


PRAWO


Dz.U.98.21.94 Ustawa Kodeks Pracy
Dz.U.97.109.704 Rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP
Dz.U.96.69.332 Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników
Dz.U.04.180.1680. Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP
Dz.U.98.115.744 Rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
Dz.U.09.167.1322 Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Dz.U.96.114.545 Rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
Dz.U.04.200.2047 Rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
Dz.U.05.73.645 Rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U.02.217.1833 Rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U.05.157.1318 Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne
Dz.U.00.26.313 Rozporządzenie w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych
Dz.U.01.11.84 Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych
Dz.U.07.89.589 Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
Dz.U.98.90.575 Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Dz.U.04.125.1317 Ustawa o służbie medycyny pracy
Dz.U.00.122.1321 Ustawa o dozorze technicznym
Dz.U.02.120.1021 Rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
Dz.U.06.80.563 Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Dz.U.02.75.690 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych budynków
Dz.U.96.62.288 Rozporządzenie w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
Dz.U.96.62.287 Rozporządzenie w sprawie prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
Dz.U.04.71.649 Rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
Dz.U.98.148.973 Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Dz.U.02.147.1229 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
Dz.U.06.156.1118 Prawo budowlane
Dz.U.02.75.690 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz.U.09.124.1030 Rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych

 


Jesli chcesz otrzymywać najnowsze informacje
o bieżących szkoleniach i spotkaniach wpisz
w poniższe pole swój adres e- mail:


 
 
 
    LEX-PERT 2012 Projekt i wykonanie: Kon-Creative